Regulamentul corpului de arbitrii

//Regulamentul corpului de arbitrii
130461287265392206_1-Vand-porumbei-rasa-paun-Misca

F.A.C.P.C.A.M.R.P  Romania

Cap.I. Denumire, scop, organizare
Art.1.
Corpul de arbitri , denumit în continuare C.A., este grupul de specialitate al F.A.C.P.C.A.M.R.P. din România, denumită în continuare Federaţie , care cuprinde toţi arbitrii atestaţi şi are ca  activitate principală arbitrajul expoziţiilor locale,zonale ,naţionale sau internaţionale.
Rolul arbitrilor este şi acela de  informare , îndrumare şi pregătire  a crescătorilor ,  contribuind la creşterea calităţii păsărilor crescute .
C.A. va urmări ca membrii săi sa aibă permanent o prestaţie corectă şi obiectivă atât în expoziţii cât şi în discuţiile cu crescătorii.

Art.2.
C.A.  delegă arbitri   pentru orice expoziţie unde este solicitat indiferent dacă organizatorul face parte sau nu din   Federaţie .Solicitarea se face în scris,în timp util,astfel încât să poată fi făcută delegarea arbitrilor.Organizatorul poate solicita preferenţial anumiţi arbitri dar aceasta nu constituie obligaţia C.A.de a delega numai arbitrii solicitaţi.

Art.3.
Delegarea  arbitrilor se face ţinând cont atât de solicitarea organizatorilor cât şi de principiul rotaţiei.

Art.4.
Vor fi delegaţi numai arbitrii care participă la cursurile de instruire şi perfecţionare  organizate de C.A.

Art.5.
C.A. este format din crescatori afiliaţi F.A.C.P.C.A.M.R.P. care au absolvit cursul de arbitri şi au obţinut atestatul de arbitru .
Aceştia sunt împărţiţi în :  arbitri de club – arbitri categopria  C,    arbitri naţionali  – arbitri categoria N ( arbitri rase grele , mixte ,uşoare , pitice şi ornamentale ) şi arbitri pe grupe de rase – clasa S
Art.6.
C.A.  işi va desemna propria conducere,care va răspunde în faţa conducerii F.A.C.P.C.A.M.R.P. de activitatea sa.
Art.7.
Conducerea C.A. este urmatoarea :
7.1  Un preşedinte
7.2   trei responsabili zonali dupa cum urmeaza:
Zona 1:-Transilvania,Maramureş , Banat , Crişana
Zona 2:-Muntenia,Oltenia
Zona 3:-Moldova ,Dobrogea
Unul din cei trei responsabili zonali desemnaţi  va  îndeplini şi funcţia de  vicepreşedinte al  C.A.
7.3 Un secretar

CAP II. Atributiile preşedintelui ,responsabililor zonali şi secretarului C.A.
Art.8.
Preşedintele este ales prin vot de către membrii C.A. şi este confirmat de către preşedintele Federaţiei .
Mandatul preşedintelui este de 4 ani , aceeaşi persoană putând îndeplini această funcţie mai multe mandate .
Preşedintele este ales dintre arbitrii cu experienţă şi activitate îndelungată ( cel puţin 5 ani )

Presedintele C.A. are urmatoarele atribuţiuni:
a)organizează şi coordonează întreaga activitate a C.A. şi răspunde de aceasta în faţa conducerii Federaţiei .
b)aprobă delegarea arbitrilor la expoziţii , la propunerea responsabilului zonal şi a secretarului şi în conformitate cu art.3 din prezentul regulament.
c)organizează  , în colaborare cu conducerea Federaţiei  , testarea absolvenţilor cursurilor de arbitri , cursuri de instruire şi reciclare periodică  a arbitrilor.
d)propune conducerii Federaţiei promovarea sau retrogradarea  unor arbitri.
e)prezintă anual conducerii Federaţiei raportul de activitate al C.A. precum şi calificativele acordate membrilor C.A.
f)elaboreaza tematici pentru reciclarea şi perfecţionarea  arbitrilor şi prezintă comunicări de actualitate în specialitate.
g) participă , sau delegă un responsabil zonal ,la cursurile EE  , iar apoi prezintă informări despre noutăţile ,orientarea arbitrajului EE  în cadrul şedinţelor cu arbitri .
Art.9.
Vicepreşedinte este desemnat dintre cei trei  responsabili zonali de către preşedintele C.A.
Vicepreşedintele C.A.va sprijini efectiv activitatea preşedintelui
Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui  în situaţii de forţă majoră , respectiv dacă preşedintele nu-şi mai poate exercita prerogativele  sau dacă este mandatat de acesta .
În cazul demisiei preşedintelui , vicepreşedintele preia această funcţie şi are obligaţia să organizeze alegeri pentru funcţia de preşedinte în termen de 30 de zile calendaristice.
Art.10. Secretarul C.A. este numit de preşedinte şi confirmat de adunarea general a C.A. şi are urmatoarele atribuţii:
a) se subordonează preşedintelui C.A. şi colaborează permanent cu acesta.
b)întocmeşte şi ţine la zi fişele personale ale arbitrilor , evidenţa legitimaţiilor şi se ocupă de avizarea anuală a acestora .
c)ţine la zi evidenţa expoziţiilor interne şi internaţionale , şi anunţă  asociaţiile şi arbitrii despre desfăşurarea acestor evenimente.
d)ţine la zi documentele ce atestă activitaţile arbitrilor ăi anume raportul arbitrului şi raportul organizatorului ( anexele 1 şi 2 ).
f)întocmeşte corespondenţa şi eventuale lucrări ale C.A. şi păstreaza în evidenţe toate aceste documente.
g)ţine evidenţa cursurilor pentru arbitri ,a examenelor de atestare de noi arbitri,a cursurilor anuale de reciclare ,inclusiv lucrările scrise cu calificativele obtinute.
h)întocmeşte procese verbale scrise la toate şedintele şi intrunirile C.A. precum şi activitatea de secretariat a acestora.
i)păstreaza şi răspunde de intreaga arhivă a C.A.

CAP III. Atestare de noi arbitri . Obţinerea calităţii de arbitru
Art.11 . Categorii de arbitri
Prima  categorie de arbitri este cea de arbitri de club – arbitri categoria C.
Aceştia pot obţine titlul de arbitru după promovarea  examenului teoretic şi practic de la finalul unui curs de arbitri .
Cursurile de arbitri se organizează  de C.A. şi Federaţie  ţinînd cont de  necesarul de arbitri , dar şi de solicitările asociaţiilor şi cluburilor afiliate Federaţiei .
Modalitatea de desfăşurare a cursului precum şi metodele de examinare vor fi stabilite de conducerea C.A. împreună cu conducerea Federaţiei ( preşedinte , vicepreşedinte , preşedinte secţie păsări ) pentru fiecare curs , în parte .
A doua categorie de arbitri este cea de arbitri naţionali – arbitri categoria N .
Aceştia vor fi promovaţi dintre arbitrii de club-categoria X   care au arbitrat cel puţin la 5 expoziţii locale sau zonale în doi ani expoziţionali , la propunerea expresă a conducerii C.A. şi  în urma analizei rezultatelor obţinute la arbitrare ?
A treia categorie de arbitri este cea de arbitri specializaţi pe o rasă sau categorie de rase- arbitri categoria S .
Aceştia sunt arbitri supraspecializaţi ,cu participări la arbitraje internaţionale , autori de articole sau cărţi în domeniu . Acordarea acestui titlu se face de către conducerea C.A şi conducerea Federaţiei în urma analizei activităţii arbitrului în cauză.
Art.12
Candidaţii care se vor înscrie la cursul de arbitri trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:
9.1.să fie crescător activ de cel putin 5 ani,cu cotizaţia achitată la zi şi să facă dovada participării la expoziţii , eventual cu ce rezultate.
9.2. Să cunoască şi să accepte regulamentul C.A.
9.3. să aibă spirit de observaţie atât în ansambul cât şi în detalii.
9.4. Sa aibă capacitatea de a da şi a asculta explicaţii,să nu fie irascibil şi violent.
Art.13   Pierderea calităţii de arbitru
1.    Suspendare  mai mare de  5 ani .
2.    Excluderea
3.    Neparticiparea la arbitrare timp de 3 ani .
se poate redobândi calitatea de arbitru în urma unui test fără curs.

CAP IV. Activitatea ,drepturile si indatoririle arbitrilor.
Art.14 .Pentru activitatea tehnică prestată fiecare arbitru va primi anual un calificativ dat de conducerea C.A.Calificativele vor fi:insuficient,suficient ,bine şi foarte bine.
Calificativele vor fi ratificate de conducerea Federaţiei şi apoi vor fi comunicate în scris fiecărui arbitru.
Art.15. Arbitrii pot contesta calificativul primit,dar numai în scris ,depunând contestaţie la secretarul C.A.Contestaţia va fi judecată în primul consiliu director al federaţiei şi numai în prezenţa contestatarului.
Art.16 .In timpul prestaţiei, arbitru va purta obligatoriu un halat alb cu ecuson.El va avea asupra sa bagheta de arbitraj,legitimaţia de arbitru şi parafa pe care o va aplica pe fiecare fişă de la boxe. Modelul de parafă va fi stabilit de conducerea C.A.

Art.17.Dupa încheierea prestaţiei arbitru va completa raportul şi ulterior îl va transmite secretarului C.A.
Art.18.Arbitrii beneficiază de toate drepturile conferite de calitatea de membri F.A.C.P.C.A.M.R.P. ,suplimentar ,calitatea de arbitru conferă următoarele drepturi:
a)dreptul de a arbitra în raport cu categoria din care face parte
b)dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de deplasare,cazare si masa la expoziţiile la care au fost desemnaţi să arbitreze.
c)dreptul de a beneficia de un onorariu pentru prestaţie
d)dreptul de a avea intrarea liberă la orice expoziţie organizată în cadrul Federaţiei ,prezentînd la intrare legitimaţia de arbitru .
Art.19.Indatoririle şi obligaţiile arbitrilor sunt următoarele:
a)să cunoască şi să respecte întocmai regulamentul
b)să fie preocupaţi permanent de îmbunătăţirea  cunoştinţelor de specialitate atât prin studiu individual cât şi prin contacte personale,dar mai ales prin participarea la reciclări,simpozioane,etc.
c)sa fie exemplu de corectitudine ,pricipialitate ,obiectivitate şi imparţialitate în tot ceea ce face ca arbitru.
d)să-şi exercite atribuţiile autoritar,dar cu calm şi demnitate.
e) să respecte regulile convenţionale şi deontologice faţă de colegi ,să nu facă niciodată aprecieri asupra lor sau a prestaţiei acestora ,decât în interiorul C.A.
f)să dea cu calm şi bunăvoinţă toate lămuririle solicitate de expozanţi în limitele bunei cuviinţe ,cu privire la exponantele ce le deţin ,fără a face trimitere la exponantele altor crescători.
g)să nu-şi arbitreze propriile exponate.
h)arbitrii trebuie să fie intodeauna prudenţi şi conştiincioşi în munca lor .
Norma pentru un arbitru este de 60- 80 exemplare arbitrate / zi /expoziţie .
CAP V. Comportament
Art.20.Comportamentul arbitrilor trebuie să fie în afara oricarui reproş atât când sunt în funcţiune cât şi când vizitează expoziţii.Astfel în timpul arbitrajului ,de la momentul sosirii în expoziţie şi până la finalizarea prestaţiei ,arbitrii au urmatoarele interdicţii:
a) să consulte catalogul expozitiei ;
b să discute cu crescatorii ale caror exemplare urmeaza sa le arbitreze;
c) să fumeze in salile de expozitie ;
d) să consume bauturi alcoolice înainte sau în timpul arbitrajului .

Comportamentul arbitriilor va fi verificat ocazional de conducerea C.A. iar dacă se vor constata abateri de la Regulament  se vor aplica sancţiuni.
CAP.VI  Sanctiuni
Art.21. Pentru abateri de comportament arbitrii sunt sancţionaţi după cum urmează:
21.1 Avertisment scris pentru:
a)neanunţarea cu cel 5 zile înainte de arbitraj a imposibilităţii obiective de a arbitra .
b)prezentarea la expoziţie pentru arbitrare cu intîrziere justificată .
c)prezentarea într-o şinută sau condiţie fizică necorespunzătoare ,fără carnetul de arbitru ,ecuson sau parafă .
d)comportament nedemn în sensul provocării sau participării la discuţii neprincipiale , privind organizarea expoziţiei,calitatea exponatelor sau prestaţia unor colegi de arbitraj.
e)netransmiterea în termen de 5 zile  a raportului de arbitrare ( anexa 1 ).
21.2. Suspendarea pe perioada determinata  ( 1 – 3 ani ) se aplica în urmatoarele cazuri :
a) se repeta abaterile prevăzute la paragraful 21.1
b) arbitrul lipseşte nejustificat la arbitraj ,deşi iniţial acceptase invitaţia.
c) arbitrul refuză ,fără motive temeinice,delegarea la expoziţii.
d) organizatorul sesizează C.A. că un arbitru ar fi acordat în mod vădit subiectiv,punctaje sau calificative.
e) arbitru are un comportament provocator sau încalcă regulamentul C.A.
21.3 Excluderea din C.A. şi pierderea calităţii de arbitru se aplică în următoarele cazuri:
a) se repetă una din abaterile prevazute in paragraful 21.2 .
b) se încalcă repetat obilgaţiile de bază referitoare la obiectivitate ,imparţialitate şi corectitudine .
c) se efectuează arbitraje abuzive ,tendenţioase sau vădit contradictorii cu calităţile exponatului .
d) se refuza sistematic completarea şsi transmiterea în termen a raportului de arbitraj către secretariatul C.A.
e) se părăseşte în mod nejustificat sala de expoziţie în timpul arbitrajului.
f) se consumă bauturi alcoolice înainte sau în timpul expoziţiei
g) arbitrul poartă discuţii publice neprincipiale ,a caror scop este denigrarea conducerii C.A. sau a unor colegi .
21.4 . Redobândirea calităţii de arbitru se va face la cererea arbitrului suspendat
Art.22. Abaterile prevazute la art.21 vor fi analizate de conducerea C.A.,acesta aplicând şi sancţiuniile corespunzătoare.
Art.23. Excluderea din C.A. şi pierderea calitătii de arbitru se va face cu avizul conducerii Federatiei .
Art.24. Impotriva deciziei finale de sancţionare a unui arbitru nu există cale de atac .
CAP VII Dispozitii finale
Art.25. C.A. va avea stamplia proprie inscriptionata F.A.C.P.C.A.M.R.P. –CORPUL DE ARBITRII din Romania .Stampila se păstreză la preşedintele C.A.
Art.26. Dupa adoptarea prin vot a prezentului regulament ,acesta va fi insuşit de conducerea Federaţiei.

Intocmit
Mihai Tantareanu

F.A.C.P.C.A.M.R.P.                                                                                                      Anexa 1
ROMANIA
Corpul Arbitrilor

RAPORT DE ARBITRAJ

Subsemnatul___________________________________posesor al
Legitimatiei nr._________________________, am participat la arbitrarea pasarilor de curte in expozitia*__________________, organizata in localitatea________________,
in perioada________________.
Am arbitrat un numar de _____________exemplare din grupele__________
___________________________, in intervalul orar_________________.
La finalizarea arbitrajului au fost depuse un numar de __________contestatii
scrise care au fost solutionate astfel:
-in ___________cazuri a fost mentinut punctajul acordat initial
-in___________cazuri a avut castig de cauza contestatarul
Conditiile de lucru au fost:
**-___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
***-___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Data_____________
Semnatura
In locurile marcate cu asterix se va nota dupa cum urmeaza:
*-locala,zonala sau nationala.
**-necorespunzatoare,corespunzatoare,bune sau foarte bune.
***-se vor face scurte precizari asupra conditiilor de lucru

F.A.C.P.C.A.M.R.P.                                                                                                     Anexa 2
ROMANIA

RAPORTUL ORGANIZATORULUI

In data de _____________ a avut loc arbitrarea exponatelor din expozitia*_________________, organizata in localitatea ________________________.

D-l___________________________ in calitate de arbitru a primit spre apreciere un numar de ______ exemplare din grupele______________________________, avand
La dispozitie intervalul orar____________.

La finalizarea arbitrajului s-au inregistrat un numar de ________contestatii scrise, care s-au finalizat dupa cum urmeaza:
–    in __________cazuri a fost mentinut punctajul acordat
–    in__________cazuri a avut castig de cauza contestatarul.
Tinuta si prestatia d-lui arbitru a fost apreciata ca fiind **____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Observatii:________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Organizator:

In locurile marcate cu asterix se completeaza:
*- locala,zonala sau nationala
**-necorespunzatoare,corespunzatoare,buna sau foarte buna

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.